In de media over padel op tennis park de Warande

 

https://www.deweblogvanhelmond.nl/amp/qa/qa-padelbanen-op-tennispark-de-warande/

 

B&W: “Vergunning voor 2 padelbanen kon én moest dus verleend worden”
Padelbanen-Helmond-150x150.jpgHet hele vergunningen-proces is op de juiste manier doorlopen, daarom “kon én moest” de vergunning voor die 2 padelbanen op tennispark De Warande dus verleend worden. Wellicht komt er een geluidscherm van 20 meter breed zodat daar ook ‘s avonds de (volgens de KNLTB de snelst groeiende nieuwe sport in Nederland) padelsport bedreven kan worden. Dat antwoordde het stadsbestuur onder meer op de 6 raadsvragen van D66. Zoals Hans al meldde, kreeg Shaile inderdaad een vergunning voor 4 padelbanen. Sportpark Espendonk wil graag 2 extra padelbanen. 
Hieronder staan de volledige antwoorden van B&W op de 6 schriftelijk gestelde raadsvragen.

 1. Vraag: Is in de ogen van het college, gezien de snelheid, het hele proces op de juiste manier doorlopen?
  Kunt u aangeven wat wel en wat niet goed is gegaan? (graag een procesbeschrijving in een tijdsbestek)
  Antwoord: Het vergunningen-proces is op de juiste manier doorlopen. De vergunningaanvraag is op 17 mei 2022 ontvangen. In beginsel geldt er een wettelijke beslistermijn van 8 weken. In dit geval werd de vergunning -na tussentijdse verlenging van de beslistermijn – op 14 september verleend. Volgens de wet geldt er een beperkt aantal gronden waarop de omgevingsvergunning geweigerd kan worden. Het betreft dan met name: strijd met het bestemmingsplan, strijd met redelijke eisen van welstand of strijd met de (bouwtechnische) eisen van het Bouwbesluit. Deze weigeringsgronden zijn hier niet van toepassing. Het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand en het Bouwbesluit. Het bouwplan voldoet ook aan het geldende bestemmingsplan, waarin sprake de bestemming Sport. De aanleg van padelbanen is volgens het bestemmingsplan toegestaan. In zo’n geval is er geen ruimte voor een nadere belangenafweging over de wenselijkheid ervan. De vergunning kon én moest dus verleend worden.
 2. Vraag: Was het college tijdens de verlenging van de erfpacht op deze grond, op de hoogte dat men er padelbanen wilde gaan plaatsen? Zo nee, waarom niet? En zou dit een mogelijke andere beslissing kunnen hebben gegeven als het college op de hoogte was geweest?
  Antwoord: Het verzoek tot verlenging van de erfpachtovereenkomst is gedaan door het vorige bestuur van T.V. Warande. In een overleg met de portefeuillehouder is de wens voor de aanleg van padelbanen door dat bestuur geopperd. Inmiddels is er een nieuw bestuur dat het verzoek tot erfpachtverlenging heeft overgenomen. De erfpachtovereenkomst loopt af op 3 mei 2026. De erfpacht dient verlengd te worden volgens de voorwaarden zoals deze nu in de overeenkomst zijn opgenomen. Onder die voorwaarden kan padel niet worden uitgesloten.
 3. Vraag: Heeft de ODZOB , gezien o.a. het gevaar van geluidsoverlast, een aandeel gehad in dit gehele proces? Zo ja, wat waren hun conclusies? Zo nee, waarom niet?
  Antwoord: Ja. Op 14 juni 2022 is een “melding activiteitenbesluit” ingediend voor het aanleggen van twee padelbanen en het verwijderen van elf jeu-de-boule-banen. Op 23 juni 2022 heeft de ODZOB deze milieumelding akkoord bevonden. Vanwege gerezen twijfels of de club met deze wijziging wel zou kunnen voldoen aan de geluidnormen van het Activiteitenbesluit, is echter alsnog om een akoestisch onderzoek gevraagd. Dit is ingediend en beoordeeld door de ODZOB. Hieruit blijkt dat gedurende de dagperiode (tot 19.00 uur) aan de geluidnormen wordt voldaan. In de avondperiode is wel sprake van een overschrijding met 2 dB(A). Om ook in de avondperiode te kunnen voldoen aan de geluidnormen van het Activiteitenbesluit zou gedacht kunnen worden aan de plaatsing van een geluidscherm van 2 meter hoog met een lengte van 20 meter, zoals aangegeven in het rapport.
 4. Vraag: Zijn er toezeggingen gedaan door de investeerder aan de gemeente en de bewoners om maatregelen te nemen ter voorkoming van geluidsoverlast, parkeerhinder of overlast in welke vorm dan ook? Zo ja, wat zijn die toezeggingen? Zo nee, waarom niet?
  Antwoord: Van concrete toezeggingen is geen sprake. De initiatiefnemer is zich wel bewust dat voldaan zal moeten worden aan de geluidnormen uit het Activiteitenbesluit. Hij beraadt zich nog over de wijze waarop. Vergeleken met de voorheen bestaande functie neemt de parkeerbehoefte niet toe. Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk en een eventueel bestaand tekort kan een nieuwe ontwikkeling niet in de weg staan.
 5. Vraag: Zijn de inwoners voldoende betrokken geweest bij deze vergunningverlening? Zo ja, in welke vorm?
  Zo nee, waarom niet?
  Antwoord: De indiening van de aanvraag en de verlening van de vergunning zijn op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt. Omwonenden zijn vanuit Vergunningen niet actief betrokken in het proces van vergunningverlening. Het bouwplan is namelijk rechtstreeks passend in het bestemmingsplan. Er is dan geen ruimte voor een nadere belangenafweging.
 6. Vraag: Lopen er momenteel nog meer vergunningaanvragen voor padelbanen in Helmond? Zo ja, waar en welke hoeveelheid aan banen? 
  Antwoord: Er zijn op dit moment geen lopende vergunningaanvragen. De padelsport is wel steeds populairder aan het worden. Onlangs is vergunning verleend voor vier padelbanen bij Tennisvereniging Shaile (Goorloopweg). Sportpark Espendonk wil graag twee extra padelbanen. Ze zijn zich nog aan het beraden hoe ze dat willen invullen. Er is nog geen vergunningaanvraag voor gedaan. Verder zijn er vragen geweest over mogelijkheden voor indoor-padelbanen.

 

 

https://www.ed.nl/helmond/tennissers-blij-met-uitbreiding-park-in-warande-ook-met-padelbanen-buurt-wil-niet-hele-dag-pok-pok~adb7ba14/

 

 

Voorzitter Gert-Jan de Lorijn van tennis- en padelpark De Warande in Helmond is blij met de uitbreiding en wil de buurt ook tevreden houden. © René Manders/DCI Media

 

 

HELMOND - Op tennispark De Warande in Helmond zijn ze blij met de gloednieuwe banen en de komst van twee padelbanen. Omwonenden maken zich zorgen over verkeer- en geluidsoverlast.

 

design & development by René van Stekelenburg, Cascom Software